Udržitelnost a další rozvoj virtuálních mobilit na vysokých školách

Název oblasti: Udržitelnost a další rozvoj virtuálních mobilit na vysokých školách

Registrační číslo projektu: C16 - 2022

Identifikace na ČZU: 99840/1183/1809

Gestor: prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.

Obhajoba dne: 26.1.2023

Složení komise:

Předseda:   prof. Ing. Marek Turčáni, Ph.D.

Členové:      Ing. Jana Mazancová, Ph.D.

                     Ing. Jan Kašpar, Ph.D.

Předložené materiály: Závěrečná zpráva Centralizovaného rozvojového projektu.

 

Plnění kontrolovatelných výstupů

Dílčí část doporučení pro validaci a evidenci VM/KM na ČZU (včetně uznávání výstupů z učení a zabudování VM/KM do systému hodnocení pracovnic a pracovníků na ČZU)

Plnění: Šetření a srování s jinými univerzitami potvrdilo, že evidence virtuálních mobilit (případně kombinovaných mobilit)  je podobná jako na ostatních zúčastnených univerzitách - tj. nastavené procesy odpovídají a kopírují dlouhodobě zavedenou evidenci fyzických mobilit. Přesto se objevily požadavky na odlišení jejich evidence (vzhledem k podstatě virtuálních mobilit). Informační systém ČZU toto přímo zatím neumožňuje, proto začala diskuse se správcem systému o jeho úpravách (včetně možnosti posílání této informac edo SIMS). Pokynem prorektora bylo doporučeno prozatím indikovat, že se jedná o virutální mobilitu formou poznámky ve studijní evidenci jednotlivých studujících v informačním systému a následně bylo opět pokynem prorektora doporučeno prozatím indikovat, že se jedná o virtuální mobilitu formou kontrolního seznamu (checklist) v evidenci studijního výjezdu. Procesy spojené se studiem studujících z ČZU v zahraničí jsou v případě fyzických a virtuálních mobilit obdobné. Vzhledem ke skutečnosti, že  v roce 2022 byl zájem o virutální mobility mezi zaměstanými (STA, STT) nulový bylo doporučeno v případě těchto výjezdů postupovat stejně jako u výjezdů fyzických (včetně evidence). U virtuálně přijíždějících studujících a zaměstaných byly virtuální a kombinované mobility (jejich evidence) řešeny individuálně. V případě virtuálních moblit podporovaných programem Erasmus+ jsou procesy spojené s jejich administrativou shodné s procesy u fyzických  mobilit a reflektují požadavky Evroské komise.

Cíl byl splněn.

 

Dílčí část doporučení pro udržitelnost VM/KM na ČZU, včetně projekce do ekonomického, sociálního, ekonomického a environmentálního pilíře udržitelnosti (jak udržitelné VK/KM jsou)

Plnění: Fokusní skupiny prováděné na ČZU a šetření formou Q metody ukázaly, že z hlediska environmentálního jsou virtuální/kombinované mobility vhodným nástrojem (minimalizace environmentálních dopadů spojených s fyzickou moblitou - dopravou). Naopak z hlediska sociálního jsou spíše nevhodné, protože chybí možnost osobního kontaktu a seznámení se s lokální kulturou, který virtuální prostředky z+A21atím nejsou schopny nahradit (i když možnosti virtuálního setkávání existují). U ekonomické dimenze virtuálních/kombinovaných mobilit byla pozice mezi přínosy (úspora nákladů spojených s pobytem) a ztrátami (žádná finanční podpora těmto mobilitám). Proto se virtuální mobility zatím nejeví jako plně udržitelné. Obecně je u virtuálních mobilit za nejvíce kladný aspekt považována flexibilita a možnost kombinace s jinými aktivitami v místě univerzity. Naopak nezápornější souvislostí virtuálních mobilit je nemožnost osobních kontaktů a nemožnost být plně integrován do lokální kultury. Jako problematické se jevilo také používání různých platforem pro vitruální kominikaci a otázky kybernetické bezpečnosti. Cíl byl splněn.

 

Analýza možností využití VM/KM pro internacionalizaci kurikula na ČZU

Plnění: Klíčovým pro internacionalizaci kurikula se jeví zavedení tzv. mobility window (okna pro mobility). Virtuální mobility vzhledem ke své podobě a flexibilnímu charakteru toto okno pro mobility příliš nevyžadují (je pro ně vhodné, ale svou flexibilitou mohou být realizovány i bez něj). Virtuální či kombinované mobility mohou podporovat internacionaliczaci kurikula jako doplňující prostředek, kdy umožňují například flexibilní přípravu před započetím vlastní mobility. Tuto možnost ČZU zapracovala do doporučení pro podporu letních škol na ČZU a letních škol ČZU v zahraničí, kdy fyzické mobilitě může předcházet krátkodobá virtuální mobilita umožňující se dobře přirpavit na vlastní fyzickou mobilitu (zvláště vhodné při studijních pobytech v jiných kulturních prostředích nebo před  fyzickými mobilitami vyžadujícími intenzivním práci se specifickými přístroji a tudíž i přípravu na práci s nimi. Cíl byl splněn.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.